منتخب

در چه صورت دو شخص مبتلا به مینور میتونن با هم ازدواج کنن

[faq answer]