منتخب

ایا دختریا پسر مبتلا به هپاتیت ب میتواند ازدواج کند بدون اینکه همسرش مبتلا شود و صاحب فرزند سالم شود؟

[faq answer]