منتخب

سلام آیا روش پی جی دی در تعیین جنسیت امکان دارد همان بار اول موفقیت آمیز نباشد؟

تعیین جنسیت

همانگونه که در سایت توضیح داده شده است تعیین جنسیت با روش فوق متضمن انجام آزمایشات و تکنیک هاییست که هر کدام در موفقیت یا عدم موفقیت این روش نقش دارند. به طور کلی در ایده آلترین شرایط در حال حاضر میزان موفقیت در حدود ٣٠ تا ۴٠ درصد است. بنابراین با این توضیح روشن است که امکان عدم موفقیت در هر نوبت انجام ازمایش وجود دارد.