آیا افراد مبتلا به آلفا تالاسمی میتوانند با بتا تالاسم ازدواج کنند