منتخب

چنانچه گروه خونی دونفر که میخواهند باهم ازدواج کنند یکی باشه مشکلی برای فرزندشان بوجود میاید ؟و به مشاوره ژنیتیک نیاز هست ؟

[faq answer]

شباهت  گروه های خونی افراد تاثیر شناخته شده ای در عواقب ازدواج آنان با یکدیگر ندارد. به بیان دیگر در صورتی که افراد گرو ه های خونی همسان داشته باشند دلیلی بر افزایش احتمال خطر نیست. اما در در مورد ارهاش خونی باید توضیح داد که در صورتی که خانمی با ارهاش خونی منفی با فردی با ارهاش خونی مثبت ازدواج کند این احتمال وجود دارد که نیاز به اقدامات پیشگیرانه در دوران بارداری و یا بلافاصله بعد از تولد فرزندش پیدا کند. با این وجود حتی چنین حالتی نیز دلیلی بر خطر عمده و یا خودداری از ازدواج اینگونه افراد نیست.