وجود اسکیزو فرنی در بستگان نزدیک احتمال ابتلا در اطرافیان را افزایش می دهد. اما تاکنون روش دقیق ژنتیکی برای پیش بینی ابتلا یا عدم ابتلا وجود ندارد. توجه داشته باید اسکیزوفرنی با شیوه مندلی ژنتیکی بروز نمی کند. به بیان دیگر وجود یک جهش خاص یا حالت ژنتیکی موجب بروز قطعی بیماری نمی شود. در واقع علل محیطی نیز در بروز آن تاثیر دارند و صرف وجود سابقه به معنی ابتلای اطرافیان به این بیماری نخواهد بود.

روزهای آزمایش

همه روزهای هفته از ساعت هشت صبح تا 6 بعد از ظهر (پنج شنبه ها تا 12 ظهر) پاسخ آزمایش با ارایه رسید تنها به خود فرد داده خواهد شد. مگر آنکه در روز مراجعه فرم مخصوص معرفی نماینده را پر کرده باشد.