کلیه مطالب ذکر شده در این سایت جنبه مشورتی و اطلاع رسانی دارد و تحت هیچ عنوان جایگزین مشاور رودرو و یا مراجعه به متخصصین نخواهد بود.

همه حقوق قانونی به مرکز مشاوره و آزمایشگاه ژنتیک ژن با مسئولیت فنی آقای دکتر سعید رضا غفاری متخصص ژنتیک تعلق دارد.

هر گونه نقل یا انتشار مطالب این سایت تنها با ذکر منبع و لینک زنده این سایت مجاز است و با متخلفان برابر ضوابط و قوانین داخلی و بین المللی برخورد می شود.

در صورت ابهام و یا کسب مجوز برای انتشار مطالب این سایت لازم است حتما کتبا با ما تماس بگیرید.

 

روزهای آزمایش

همه روزهای هفته از ساعت هشت صبح تا 6 بعد از ظهر (پنج شنبه ها تا 12 ظهر) پاسخ آزمایش با ارایه رسید تنها به خود فرد داده خواهد شد. مگر آنکه در روز مراجعه فرم مخصوص معرفی نماینده را پر کرده باشد.