منتخب

ضوابط سایت و حقوق معنوی

 

کلیه مطالب ذکر شده در این سایت جنبه مشورتی و اطلاع رسانی دارد و تحت هیچ عنوان جایگزین مشاور رودرو و یا مراجعه به متخصصین نخواهد بود.

همه حقوق قانونی به مرکز مشاوره و آزمایشگاه ژنتیک ژن با مسئولیت فنی آقای دکتر سعید رضا غفاری متخصص ژنتیک تعلق دارد.

هر گونه نقل یا انتشار مطالب این سایت تنها با ذکر منبع و لینک زنده این سایت مجاز است و با متخلفان برابر ضوابط و قوانین داخلی و بین المللی برخورد می شود.

در صورت ابهام و یا کسب مجوز برای انتشار مطالب این سایت لازم است حتما کتبا با ما تماس بگیرید.