در صورتیکه به مرکز معتبر و مجازمراجعه نموده و توسط مشاور ژنتیک ریسک مورد نظر اعلام شده باشد این عدد قابل توجه و نیاز به بررسی دقیق می باشد.

روزهای آزمایش

همه روزهای هفته از ساعت هشت صبح تا 6 بعد از ظهر (پنج شنبه ها تا 12 ظهر) پاسخ آزمایش با ارایه رسید تنها به خود فرد داده خواهد شد. مگر آنکه در روز مراجعه فرم مخصوص معرفی نماینده را پر کرده باشد.