بسته به نوع و اندازه و عامل خطر دارد. با پیشرفته ای اخیر چشم اندازهای بسیار مثبتی ایجاد شده است. با این وجود همه بررسی ها و اقدامات تا حد ممکن باید قبل از ازدواج و یا قبل از بارداری باشد. بعد تشخیص عامل خطر، آنگاه بررسی ژنتیکی قبل از لانه گزینی یا حین باردرای ممکن است.

روزهای آزمایش

همه روزهای هفته از ساعت هشت صبح تا 6 بعد از ظهر (پنج شنبه ها تا 12 ظهر) پاسخ آزمایش با ارایه رسید تنها به خود فرد داده خواهد شد. مگر آنکه در روز مراجعه فرم مخصوص معرفی نماینده را پر کرده باشد.