همانگونه که در قسمتهای مختلف سایت توضیح داده شده برای اظهار نظر دقیق در مورد هر ازدواج نیاز به اخذ شجره نامه دقیق و شرح حال می باشد. به طور کلی در صورتیکه  خود فرد و بستگان درجه یک و دو سالم باشند ازدواج پر خطر نیست. جهت توضیحات طقیقتر به قسمتهای مرتبط سایت مراجعه کنید.

روزهای آزمایش

همه روزهای هفته از ساعت هشت صبح تا 6 بعد از ظهر (پنج شنبه ها تا 12 ظهر) پاسخ آزمایش با ارایه رسید تنها به خود فرد داده خواهد شد. مگر آنکه در روز مراجعه فرم مخصوص معرفی نماینده را پر کرده باشد.