همانگونه كه در قسمتهاي مختلف سايت توضيح داده شده براي اظهار نظر دقيق در مورد هر ازدواج نياز به اخذ شجره نامه دقيق و شرح حال مي باشد. به طور كلي در صورتيكه  خود فرد و بستگان درجه يك و دو سالم باشند ازدواج پر خطر نيست. جهت توضيحات طقيقتر به قسمتهاي مرتبط سايت مراجعه كنيد.

روزهای آزمایش

همه روزهای هفته از ساعت هشت صبح تا 6 بعد از ظهر (پنج شنبه ها تا 12 ظهر) پاسخ آزمایش با ارایه رسید تنها به خود فرد داده خواهد شد. مگر آنکه در روز مراجعه فرم مخصوص معرفی نماینده را پر کرده باشد.