منتخب

آیا قبل از ازدواج می‌توان روی دو قلو شدن بچه برنامه ریزی کرد.با خوردن قرص کلومیفن چند درصد امکان دو قلو شدن بچه وجود دارد.

[faq answer]