آزمایشات ژنتیک

QF-PCR

در این آزمایش که برروی نمونه مایع آمنیوتیک انجام می شود می توان جنین را از نظر ناهنجاری های تعداد کرومزومی در کروموزمهای ۲۱، ۱۳، ۱۸، X و Y بررسی کرد. برتری این آزمایش در […]

خدمات مرکز

آمنیوسنتز

این آزمایش بر روی نمونه گرفته شده از مایع آمنیون انجام می شود. آمنیوسنتز چرا انجام می شود: برای بررسی کرومزوموم ها در جنین از نظر تعداد و ساختار کرومزوم ها. این آزمایش در چه […]