[faq answer]

شباهت  گروه های خونی افراد تاثیر شناخته شده ای در عواقب ازدواج آنان با یکدیگر ندارد. به بیان دیگر در صورتی که افراد گرو ه های خونی همسان داشته باشند دلیلی بر افزایش احتمال خطر نیست. اما در در مورد ارهاش خونی باید توضیح داد که در صورتی که خانمی با ارهاش خونی منفی با فردی با ارهاش خونی مثبت ازدواج کند این احتمال وجود دارد که نیاز به اقدامات پیشگیرانه در دوران بارداری و یا بلافاصله بعد از تولد فرزندش پیدا کند. با این وجود حتی چنین حالتی نیز دلیلی بر خطر عمده و یا خودداری از ازدواج اینگونه افراد نیست.

روزهای آزمایش

همه روزهای هفته از ساعت هشت صبح تا 6 بعد از ظهر (پنج شنبه ها تا 12 ظهر) پاسخ آزمایش با ارایه رسید تنها به خود فرد داده خواهد شد. مگر آنکه در روز مراجعه فرم مخصوص معرفی نماینده را پر کرده باشد.